Toepasselijke algemene voorwaarden

 


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken van het strijkgoed van de klant.
Onder strijkgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten strijken door Strijkservice Twente.
De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed aanbiedt en strijkservice Twente dit aanneemt.
Het aanbieden door de klant en het aannemen door Strijkservice Twente geschiedt door het brengen van het strijkgoed door de klant bij Strijkservice Twente dan wel doordat Strijkservice Twente het strijkgoed op een afgesproken tijdstip en locatie bij de klant ophaalt.
Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

Verplichtingen Strijkservice Twente

Bij het aangaan van de overeenkomst zal Strijkservice Twente (ter plekke indien het strijkgoed wordt gebracht dan wel telefonisch indien het strijkgoed wordt opgehaald door Strijkservice Twente):

 • Met de klant bespreken waar het strijkgoed precies uit bestaat (aantal en soort);
 • Met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaal datum;
 • Indien gewenst met de klant afspraak maken om het strijkgoed op te halen en na het strijken weer terug te brengen;
 • De klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Strijkservice Twente zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem overhandigen of binnen drie dagen toesturen;
 • Bij afgifte van het strijkgoed aan de klant een ontvangst bewijs afgeven;
 • Strijkservice Twente zal uiterst zorgvuldig met het strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeen gekomen diensten zo nauwkeurig uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het strijken van het strijkgoed, conform de strijkinstructies van het strijkgoed, als mede het opvouwen van de gestreken zaken. Bij de uitvoering van die diensten mag Strijkservice Twente in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het strijkgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samen stelling en/of behandelingswijze van het strijkgoed.
 • Knopen die door of tijdens het strijken van het strijkgoed losraken, worden niet door Strijkservice Twente opnieuw aan het strijkgoed bevestigd.

Verplichtingen klant
De klant verplicht zich tot:

 • Het afgeven van het strijkgoed op een vooraf gemaakte afspraak
 • Het strijkgoed af te halen op de afgesproken datum .
 • Op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn op de afgesproken locatie waar Strijkservice Twente het strijkgoed terugbrengt. Indien de klant niet thuis is op het afgesproken tijdstip, zal strijkservice Twente gerechtigd zijn extra vervoerskosten in rekening te brengen;
 • Het expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden strijkgoed, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken.
 • Het strijkgoed moet schoon zijn, dit ter beoordeling van Strijkservice Twente, vuil strijkgoed wordt niet gestreken. Ook dient het strijkgoed voorzien te zijn van strijkadviezen, of tenminste dient het weefsel bekent te zijn. Is naar het oordeel van Strijkservice Twente onvoldoende bekend hoe het aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken.

Afgifte strijkgoed

 • Strijkservice Twente is gerechtigd het strijkgoed af te geven aan de toonder van het
  ontvangstbewijs.
 • Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.
 • Wanneer er sprake is van wanbetaling door de klant komen alle kosten die Strijkservice Twente in redelijkheid moet maken voor het bewaren van het strijkgoed en voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de klant.
 • Mocht onverhoeds het verkeerde strijkgoed zijn meegegeven dan is de klant verplicht dit zo spoedig mogelijk aan Strijkservice Twente mede te delen. De klant zal het strijkgoed ter beschikking van Strijkservice Twente houden en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Aansprakelijkheid

 • Strijkservice Twente is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door Strijkservice Twente. Mocht Strijkservice Twente aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de “gebruikswaarde” van het strijkgoed en dit kan nooit meer belopen dan 50 euro per mand strijkgoed, per klant.
 • Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruik duur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Strijkservice Twente en niet redelijkerwijs als zodanig behoeften te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoop bedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.
 • Strijkservice Twente is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen cq geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.

Klachten

 • Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant direct bij het ophalen cq na het brengen van het strijkgoed aan Strijkservice Twente te melden.
 • Bij een klacht die de klant op verzoek van Strijkservice Twente alle gegevens over het strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. Indien mogelijk zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende strijkgoed is gekocht. Indien dit niet mogelijk is Strijkservice Twente vrij om zelf de hoogte van de waarde van het strijkgoed in te schatten.

Nederlands recht
Op elke overeenkomst tussen de klant en Strijkservice Twente is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.